Služby

Společnost M4 Road Design s.r.o. zajišťuje služby v oblasti dopravního stavitelství, a to zejména:

Silniční stavby

 • dopravní řešení územních plánů měst a obcí
 • všechny stupně projektů silnic, dálnic včetně úrovňových i mimoúrovňových křižovatek
 • všechny stupně projektů městských nadřazených komunikací, místních komunikací, účelových komunikací, cyklistických a pěších stezek
 • pěší zóny, parkoviště, doprava v klidu, obslužná dopravní zařízení
 • vyvolané investice dopravní infrastruktury
 • projekty údržby, oprav a rekonstrukce komunikací
 • projekty údržby, oprav a rekonstrukce městských komunikací
 • odborná posouzení, expertizy a poradenství
 • audity bezpečnosti pozemních komunikací a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

Mosty a inženýrské konstrukce

 • všechny stupně projektové dokumentace pro mosty silniční, dálniční, pro pěší i speciální
 • hlavní a mimořádné prohlídky mostních objektů pozemních komunikací
 • přepočty zatížitelnosti, návrhy oprav a rekonstrukcí mostů
 • expertní posudky dokumentace mostů
 • všechny stupně projektové dokumentace opěrných a zárubních zdí
 • všechny stupně projektové dokumentace protihlukových stěn

Inženýrská činnost

 • projednání projektové dokumentace všech projektových stupňů s dotčenými orgány státní a veřejné správy, majetkovými správci, vlastníky a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury, účastníky řízení atd. a zajištění jejich stanovisek
 • zajištění územního rozhodnutí, nebo územního souhlasu
 • zajištění stavebního povolení, ohlášení stavebních prací, ohlášení odstranění staveb

Konzultační služby

 • dozorování a řízení staveb
 • služby technického dozoru investora na stavbách pozemních komunikací
 • výkon funkce správce stavby nebo asistenta správce stavby dle obchodních podmínek typu FIDIC
 • claim management
 • expertní rozbory a supervize všech stupňů projektové dokumentace
 • kontrola finančního a časového plánu stavby
 • činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy i realizace